Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững”