Doanh nghiệp và cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cơ hội và thách thức