Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực… của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022