Hội nghị Hoạt động của các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học & Công nghệ lần thứ XI năm 2018