Hội thảo Hợp tác phát triển công nghệ thông tin – truyền thông Việt Nam lần thứ 22