Hội thảo :“Kết quả phân tích tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật trên rau, củ tại Vĩnh Long”