Hội thảo khoa học “Đánh giá trình độ công nghệ, nhu cầu đổi mới phát triển công nghệ trong lĩnh vực bảo quản, chế biến nông sản và gợi ý cơ chế khuyến khích phát triển công nghệ của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Vĩnh Long”