KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn miền núi