Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Vĩnh Long thực hiện đạt và vượt cả 04 chỉ tiêu thi đua...