Vĩnh Long đầu tư Dự án Phát triển năng lực chăm sóc mắt 2016 - 2026