Vĩnh Long tập huấn điều tra thống kê khoa học và công nghệ năm 2020…