Vĩnh Long: Tổng kết Hội thi sáng tạo kỹ thuật Trần Đại nghĩa, lần thứ VI