Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
PHIM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ để nâng cấp hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Long
 
GS.TS. Tăng Đức Thắng
 
5/2016
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam
 
 
 
Khá
 

Mục tiêu đề tài:

- Xác lập được cơ sở khoa học và đề xuất được các giải pháp nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

- Thiết kế mô hình thủy lợi mẫu phù hợp cơ cấu sản xuất nông nghiệp (chuyên cây ăn trái, chuyên lúa, lúa-màu, lúa – thủy sản);

- Xây dựng thí điểm một mô hình hệ thống thủy lợi mẫu cho 1 xã điểm về phát triển nông thôn mới trên địa bàn tỉnh (lồng ghép với Chương trình xây dựng nông thôn mói của tỉnh, đề tài đã chọn xây dựng mô hình chuyên lúa cho xã điểm nông thôn mới Mỹ Lộc, huyện Tam Bình);
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 85 khách Trực tuyến