Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
PHIM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Đánh giá công bằng và đáp ứng trong chăm sóc sức khoẻ tại tỉnh Vĩnh Long
 
GS, TS, BS. Lê Hoàng Ninh
 
11/2016
 
Y tế - Sức khoẻ
 
Viện Y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh
 
 
 
Khá
 

Mục tiêu chính của đề tài: xác định những khác biệt và so sánh 04 nhóm chỉ số quyết định sức khoẻ (môi trường vật chất và cơ sở hạ tầng, phát triển xã hội và con người, kinh tế, quản trị công) giữa 08 huyện/thị xã/thành phố của tỉnh Vĩnh Long; xác định những điểm tồn tại bất cập và đề xuất các đáp ứng ở tỉnh; đề xuất giải pháp chính sách đảm bảo công bằng và đáp ứng trong chăm sóc sức khoẻ; tập huấn và chuyển giao kết quả cho 08 huyện/thị xã/thành phố và các sở, ngành có liên quan của tỉnh Vĩnh Long.
đề tài đã xác định được các điểm khác biệt trong chăm sóc sức khoẻ của người dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2010 - 2015. So sánh các chỉ số trong 04 nhóm chỉ số quyết định đến sức khoẻ. Đề xuất giải pháp từ các chuyên gia tại địa phương phối hợp với các giải pháp do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đề nghị áp dụng dựa trên kinh nghiệm quốc tế; các biện pháp can thiệp cụ thể, phù hợp với địa phương nhằm làm giảm mức độ chênh lệch trong hưởng thụ dịch vụ y tế, tăng công bằng trong chăm sóc sức khoẻ người dân. Ngoài ra, đề tài còn kiến nghị 02 nhóm giải pháp: (1) Nhóm giải pháp để công cụ đáp ứng được sự quan tâm của chính quyền địa phương; (2) Nhóm giải pháp triển khai mở rộng áp dụng hoạt động đánh giá cho các ban ngành khác trên địa bàn.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 74 khách Trực tuyến