Trung tâm Thông tin và TK KHCN

Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long, được UBND tỉnh ký quyết định thành lập số 1221/2004/QĐ.UB ngày 11/5/2004 và Quyết định số 205/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long ngày 07/12/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Vị trí và chức năng:

Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long, thực hiện chức năng thông tin, thống kê khoa học và công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Tổ chức và thực hiện xử lý phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ, thông tin, số liệu thống kê khoa học và công nghệ phục vụ lãnh đạo, quản lý nhà nước của địa phương; xuất bản và cung cấp các xuất bản ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ;

2. Tổ chức và thực hiện phổ biến thông tin khoa học và công nghệ, thông tin thống kê khoa học và công nghệ của địa phương; phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng đưa tri thức khoa học đến với mọi đối tượng; cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển sản xuất và đời sống;

3. Tổ chức và phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ của địa phương; tham gia xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; xây dựng và cập nhật các cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ, cơ sở dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ của địa phương; tổ chức và phát triển công tác thư viện, thư viện  điện tử, thư viện số, mạng thông tin khoa học và công nghệ của địa phương, tham gia Liên hiệp Thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ;

4. Tổ chức thực hiện đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, thu thập, xử lý và cập nhật thông tin về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành, kết quả ứng dụng của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong phạm vi địa phương vào cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ;

5. Cung cấp thông tin phục vụ xác định, tuyển chọn, thực hiện và đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ khác;

6. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ tại địa phương; chủ trì triển khai chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ; xây dựng các cơ sở dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ của tỉnh;

7. Tham gia triển khai các cuộc điều tra thống kê quốc gia và ngành về khoa học và công nghệ tại tỉnh; chủ trì triển khai các cuộc điều tra về khoa học và công nghệ của tỉnh;

8. Tổ chức, thực hiện và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phục vụ nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của xã hội trong lĩnh vực thông tin, thư viện, tin học, thống kê khoa học và công nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;

9. Tổ chức các chợ công nghệ - thiết bị, các trung tâm, sàn giao dịch thông tin công nghệ trực tiếp và trên mạng Internet, tổ chức triển lãm, hội chợ khoa học công nghệ, hội thảo khoa học;

10. Tổ chức hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực thông tin, thư viện, thống kê cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ, tin học; in ấn số hóa, tổ chức các sự kiện khoa học và công nghệ;

11. Thực hiện nghiên cứu, áp dụng các đề tài, dự án về thông tin, thống kê khoa học và công nghệ, tin học phục vụ cho nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển ngành;

12. Xây dựng, quản lý, kết nối, sử dụng mạng tin học của ngành khoa học và công nghệ trong tỉnh; bồi dưỡng kiến thức ứng dụng công nghệ thông tin cho công chức, viên chức củ các đơn vị trong ngành;

13. Quản lý về công tác tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của trung tâm theo quy định của pháp luật;

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ giao và theo quy định của pháp luật.

Lần cập nhật cuối (Thứ sáu, 23 Tháng 2 2018 08:41)