Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Dự án : Quan trắc, kiểm soát ô nhiễm hệ thống sông sài gòn - đồng nai phục vụ quản lý môi trường tp. HCM.
 
GS. Hoàng Anh Tuấn TS. Lê Trình; GS. Lâm Minh Triết TS. Phan Văn Hoặc PGS. Ðoàn Cảnh.
 
01/1998
 
Tài nguyên - Môi trường
 
Ủy Ban Môi trường Tp. HCM & Trung tâm Bảo vệ Môi trường (EPC)
 
 
 
1998
 

CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHỦ YẾU

Báo cáo chi tiết kết quả thực hiện nội dung : Quan trắc, kiểm soát ô nhiễm hệ thống sông Sài gòn - Ðồng nai phục vụ quản lý môi trường Tp. HCM.
Nghiên cứu xác định và ứng dụng hệ thống quan trắc, kiểm soát ô nhiễm tối ưu nhằm quản lý ô nhiễm các sông? Sài gòn - Ðồng nai.
Hệ thống thiết bị phục vụ nội dung quan trắc, kiểm soát ô nhiễm lưu vực Sài gòn - Ðồng nai.

HIỆN QUẢ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI

Kết quả nghiên cứu có giá trị cho việc đánh giá chất lượng nguồn nước và được áp dụng quản lý nguồn nước lưu vực Sài gòn -Ðồng nai.

 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 33 khách Trực tuyến