Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Phương pháp gỉang dạy song ngữ (dân tộc-Việt)ở trường tiểu học vùng dân tộc thiểu số (qua bộ sách song ngữ Chăm-Việt, Mông-Việt)
 
Trần Thị Kim Thuận
 
1998
 
Giáo dục
 
Viện Khoa học giáo dục
 
Bộ Giáo dục và đào tạo
 
 
 

Trình bày cơ sở lý luận của việc gỉang dạy song ngữ (dân tộc-Việt)cho học sinh dân tộc thiểu số Việt Nam. Nghiên cứu thực trạng công tác này ở một số vùng cụ thể. Xây dựng phương pháp gỉang dạy song ngữ trên các bình diện: dạy đọc, dạy phát triển vốn từ, dạy phát triển lời nói cho học sinh dân tộc thiểu số.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 32 khách Trực tuyến