Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Dự án: Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý "Bến Tre" dùng cho sản phẩm bưởi da xanh của tỉnh Bến Tre
 
TS.Cao Văn Phụng
 
12/018
 
 
Trung tâm nghiên cứu công nghệ và sở hữu trí tuệ Ciptek
 
 
 
 

Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:
Mục tiêu của nhiệm vụ:
- Mục tiêu chung
Đăng ký xác lập quyền đối với chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” cho sản phẩm bưởi da xanh của tỉnh Bến Tre;
Xây dựng thành công mô hình quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” cho sản phẩm bưởi da xanh của tỉnh Bến Tre;
Góp phần duy trì danh tiếng sản phẩm bưởi da xanh Bến Tre và nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm bưởi da xanh nói riêng và đời sống của người dân tỉnh Bến Tre nói chung theo chủ trương chính sách của địa phương.
- Mục tiêu cụ thể
Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ việc đăng ký chỉ dẫn địa lý “Bến Tre" cho sản phẩm bưởi da xanh của tỉnh Bến Tre;
Thực hiện các thủ tục cần thiết theo qui định để xác lập quyền và đạt được Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý “Bến Tre" cho sản phẩm bưởi da xanh của tỉnh Bến Tre;
Xây dựng thành công mô hình quản lý chỉ dẫn địa lý thông qua việc tiếp thu ý kiến từ các cuộc hội thảo với qui mô khoảng 100 đại biểu nhằm hoàn thiện quy chế quản lý chỉ dẫn địa lý; quy trình cấp và thu hồi quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý; quy trình kiểm soát việc sử dụng chỉ dẫn địa lý và kiểm soát chất lượng sản phẩm bưởi da xanh mang chỉ dẫn địa lý; qui trình canh tác sản phẩm bưởi da xanh mang chỉ dẫn địa lý; quy chế sử dụng logo, tem, nhãn sản phẩm bưởi da xanh Bến Tre mang chỉ dẫn địa lý; và tổ chức các buổi tập huấn cho cán bộ quản lý về mô hình tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý và quy trình quản lý, kiểm soát và quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý.
Xây dựng mô hình quản lý và khai thác chỉ dẫn địa lý sản phẩm bưởi da xanh Bến Tre trên thực tế. Theo đó, dự án sẽ thử nghiệm thành công trên qui mô nhỏ đối với mô hình quản lý chỉ dẫn địa lý “Bến Tre" dùng cho sản phẩm bưởi da xanh. Mô hình quản lý chỉ dẫn địa lý Bưởi da xanh Bến Tre sẽ được áp dụng thí điểm cho năm (05) nhà vườn trồng bưởi da xanh điển hình tại xã Vĩnh Bình huyện Chợ Lách và năm (05) nhà vườn trồng bưởi da xanh điển hình tại xã Mỹ Thạnh An thành phố Bến Tre, vì đây là các xã có truyền thống lâu đời trong việc nhân giống, trồng trọt và chăm sóc cây Bưởi da xanh, có diện tích trồng lớn với năng suất và chất lượng sản phẩm cao, đồng đều.
Hoàn thiện các tài liệu phục vụ cho việc quảng bá chỉ dẫn địa lý và sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý “Bưởi da xanh Bến Tre" như logo, bao bì, tem, nhãn, phim ký sự, poster...;
• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học xã hội
• Phương pháp nghiên cứu:
Nội dung chính của nhiệm vụ:
- Xác lập quyền đối với chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” cho sản phẩm Bưởi da xanh của tỉnh Bến Tre.
- Quản lý chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” dùng cho sản phẩm Bưởi da xanh của tỉnh Bến Tre.
- Xây dựng và triển khai các hoạt động khai thác và phát triển giá trị chỉ dẫn địa lý “Bến Tre”.
- Thử nghiệm mô hình tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 25 khách Trực tuyến