Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Dự án “Xây dựng mô hình sản xuất một vụ lúa - tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) và một vụ tôm sú (Penaeus monodon) quảng canh cải tiến tại hai huyện Cái Nước và Thới Bình, tỉnh Cà Mau”
 
Ks. Ngô Minh Lý
 
09/2015.
 
Thủy sản
 
Phân viện Nghiên cứu thủy sản Minh Hải
 
 
 
Trung bình
 

Khảo sát và thu thập thông tin liên quan đến các điều kiện sản xuất vùng dự án; Kết hợp với phòng NN&PTNT, UBND các xã chọn địa điểm thực hiện mô hình; lựa chọn đối tượng sinh học thực hiện dự án; Thiết kế, cải tạo hệ thống công trình nuôi và chuẩn bị nước; Chuẩn bị bờ ao xuống giống lúa; Chọn giống, vận chuyển, thả giống, ươm tôm giống, chăm sóc và quản lý; nhổ mạ và cấy lúa…
Qua thực hiện dự án đạt một số kết quả cũng như một số hạn chế như sau:
- Tất cả các đối tượng sản xuất của dự án đều thu hoạch được sản phẩm. Tuy nhiên, năng suất chưa đạt so với mục tiêu của dự án (đạt khoảng 83,1-99,4%). Đặc biệt, chất lượng thu hoạch tôm càng xanh chưa đạt kích cỡ thương phẩm (chỉ đạt từ 32,5 - 50 con/kg) dẫn đến hiệu quả kinh tế chưa cao.
- Mức độ hoàn thiện về công nghệ còn thấp thể hiện ở tính ổn định của quy trình sản xuất ở từng hộ, từng vụ nuôi. Cần phải cải thiện quy trình sản xuất để gia tăng tính ổn định của mô hình.
- Quy trình trồng lúa và nuôi xen canh tôm càng xanh chưa được hoàn thiện, mức độ rũi ro trong sản xuất cao. Chủ nhiệm cần bổ sung chi tiết quy trình công nghệ nuôi xen canh tôm càng xanh kết hợp với trồng lúa.
Mặc dù dự án chưa đạt mục tiêu đề ra nhưng kết quả của dự án đạt được về năng suất nuôi so với năng suất bình quân của mô hình này là khá tốt và có thể ứng dụng vào sản xuất. Hiệu quả kinh tế của mô hình này trong dự án khá cao so với bình quân chung của tỉnh.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 30 khách Trực tuyến