Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Phân tích hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển ngành dịch vụ tỉnh Bến Tre đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
 
Thạc sỹ Trương Thanh Vũ
 
3/2017
 
Văn hóa xã hội
 
Trung tâm nghiên cứu kinh tế miền Nam, Viện Chiến lược phát triển, thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 
 
 
Khá
 

Với mục tiêu chính của đề tài là nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển cho khu vực dịch vụ, tác giả và các cộng sự đã tổ chức nghiên cứu hiện trạng của khu vực dịch vụ tỉnh Bến Tre. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cơ cấu ngành dịch vụ còn thiên về các phân ngành dịch vụ truyền thống và dịch vụ tiêu dùng cuối cùng; ngành dịch vụ có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GRDP nhưng tỷ lệ giá trị gia tăng và hiệu ứng lan tỏa chưa cao; ngành dịch vụ đang tiếp tục tạo ra nhiều việc làm mới song tỷ trọng trong tổng việc làm vẫn còn nhỏ; năng suất lao động khu vực dịch vụ còn thấp và tăng trưởng chậm; số lượng doanh nghiệp tăng, nhưng quy mô nhỏ, chuyên môn hóa thấp và hoạt động trong môi trường cạnh tranh chưa cao.
Qua nghiên cứu bằng phương pháp SWOT (điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức); tiếp cận bằng đồ thị Scatter; phân tích mối nối liên ngành, nhóm nghiên cứu đã xác định 8 phân ngành dịch vụ “then chốt” tỉnh cần tập trung ưu tiên phát triển mạnh. Đó là các ngành: thương mại nội địa và xuất khẩu; du lịch; viễn thông, công nghệ thông tin-truyền thông; vận tải kho bãi, logistics; tài chính ngân hàng; khoa học và công nghệ; dịch vụ hỗ trợ sản xuất kinh doanh và đào tạo chuyên nghiệp, dạy nghề, chăm sóc sức khỏe chuyên sâu.
Nhóm nghiên cứu đã đề xuất 2 nhóm giải pháp. Nhóm nền tảng với 5 giải pháp hướng đến mục tiêu xây dựng chiến lược truyền thông về phát triển dịch vụ; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, thu hút nguồn vốn FDI vào lĩnh vực dịch vụ; thúc đẩy cạnh tranh, nâng cao năng suất và chất lượng dịch vụ; nâng cao khả năng tiếp thị dịch vụ, kỹ năng cho nguồn nhân lực; cải tiến công tác quản lý nhà nước. Đồng thời, đề xuất nhóm giải pháp cụ thể cho 8 ngành dịch vụ then chốt gồm nhóm giải pháp cho ngành thương mại; du lịch; tài chính ngân hàng; vận tải kho bãi, dịch vụ logistics; khoa học công nghệ, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin; hỗ trợ sản xuất kinh doanh.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 32 khách Trực tuyến