Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Xây dựng chương trình khoa học và công nghệ về bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường gắn với ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Kiên Giang đến năm 2020
 
Võ Thị Vân
 
8/2017
 
Tài nguyên - Môi trường
 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh KIên Giang
 
 
 
Khá
 

Nội dung cuộc họp, Hội đồng nghe nhóm nghiên cứu báo cáo tóm tắt đề tài "Xây dựng chương trình khoa học và công nghệ về bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường gắn với ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Kiên Giang đến năm 2020"; tập trung vào những nội dung chính: (1) Tổng quan tài liệu: Tình hình nghiên cứu trong nước; nghiên cứu ngoài nước; tình hình nghiên cứu trong tỉnh về bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên; về BVMT và một số nghiên cứu về biến đổi khí hậu ở Kiên Giang; (2) Nội dung nghiên cứu, phương pháp và phương tiện nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu về việc khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng thu thập thông tin; đề xuất các biện pháp nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ và xây dựng “Chương trình khoa học và công nghệ về bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường gắn với ứng phó biến đổi khí hậu” bằng các phương pháp: Thu thập thông tin thứ cấp; thông tin sơ cấp; phương pháp chuyên gia và phương pháp xử lý số liệu; (3) Kết quả thảo luận: Về thực trạng về bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên: là phần trọng tâm của đề tài, nhóm nghiên cứu đã đánh giá về hiện trạng đa dạng sinh học thông qua đa dạng sinh cảnh, đa dạng loài, đa dạng nguồn gen; tình hình bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Kiên Giang, từ đó nêu được những nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học; về hiện trạng tài nguyên nước, trong đó có hệ thống sông, kênh, rạch, hồ, các tầng chứa nước; tình hình khai thác, sử dụng nước và bảo vệ tài nguyên nước; về hiện trạng tài nguyên khoáng sản; thực trạng về BVMT: Diễn biến chất lượng môi trường và công tác quản lý môi trường giai đoạn 2010-2015, nhóm nghiên cứu nêu khá đầy đủ về kết quả đã làm được trong việc tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), đề án BVMT chi tiết; cam kết bảo vệ môi trường; đề án BVMT đơn giản; tổ chức triển khai thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính; từ phân tích đánh giá thực trạng thu thập thông tin, nhóm nghiên cứu đề xuất các nhóm giải pháp bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường gắn với ứng phó biến đổi khí hậu như: Giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, giáo dục kết hợp với biện pháp hành chính, kinh tế và biện pháp khác để xây dựng kỷ cương và văn hóa BVMT; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực về BVMT.
Theo đó, phần đề xuất chương trình KH&CN về bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên, BVMT gắn và với ứng phó biến đổi khí hậu: Mục tiêu chung góp phần đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao KH&CN trên địa bàn tỉnh; xác lập cơ sở khoa học cho việc nhận dạng đầy đủ và đánh giá đúng vị thế của các dạng tài nguyên thiên nhiên quan trọng của tỉnh; nâng cao hiệu quả khai thác tổng hợp, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và BVMT trong phát triển kinh tế - xã hội; về mục tiêu cụ thể đến năm 2020 thực hiện khoảng 20 đề tài, dự án KH&CN về: Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường; các cơ chế chính sách, giải pháp quản lý tổng hợp bảo tồn và khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên; bảo tồn đa dạng sinh học; ứng dụng công nghệ sạch, thân thiện môi trường; áp dụng sản xuất sạch hơn; ứng dụng giải pháp KH&CN giải quyết đồng bộ ô nhiễm môi trường cho vùng nông thôn; xây dựng mô hình thích ứng biến đổi khí hậu.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 27 khách Trực tuyến