Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Tổ chức, phương pháp vận hành cơ chế tác chiến khu vực phòng thủ tỉnh Vĩnh Long
 
Đại tá tiến sĩ Tống Thành Phong
 
3/2017
 
 
Trường Quân khu 9 - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long
 
 
 
Đạt
 

Bằng phương pháp luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, Nhà nước, Điều lệnh công tác Tham mưu tác chiến Bộ Quốc phòng; quá trình nghiên cứu đề tài vận dụng kết hợp phương pháp lô-gíc, hệ thống cấu trúc và Phương pháp chuyên gia nhằm bổ sung lý luận và thực tiễn về tổ chức, phương pháp vận hành cơ chế tác chiến khu vực phòng thủ (VHCCTCKVPT) tỉnh trong hoạt động thời bình và đáp ứng yêu cầu phát triển khi có tình huống chiến tranh.
Đi sâu vào nội dung nghiên cứu các Giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành cũng như tổ chức. phương pháp VHCCTCKVPT tỉnh Vĩnh Long, đề tài tập trung làm rõ các khái niệm và các quy định mang tính pháp luật để lý giải, làm rõ tổ chức, phương pháp vận hành cơ chế của lãnh đạo, chính quyền và các ngành có liên quan theo từng trạng thái quốc phòng Nhà nước quy định như trạng thái thường xuyên, trạng thái có tình huống, trạng thái khẩn cấp và trạng thái thời chiến. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng đã đưa ra các giải pháp hết sức cụ thể để nâng cao hiệu quả VHCCTCKVPT bao gồm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền trong tổ chức huấn luyện, diễn tập VHCCTCKVPT tỉnh; Nâng cao năng lực tư duy của cán bộ các sở, ban, ngành, đoàn thể về lĩnh vực quốc phòng, an ninh và xây dựng KVPT trong tình hình mới; Phát huy vai trò tham mưu của cơ quan quân sự và công an trong điều hành tổ chức diễn tập VHCCTCKVPT; Lập kế hoạch tổng thể, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ; công tác bảo đảm đầy đủ, kịp thời.
Phương pháp VHCCTCKVPT tỉnh Vĩnh Long có vị trí rất quan trọng trong thời bình và khi đất nước xảy ra chiến tranh; là hoạt động mang tính nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, của Tỉnh ủy lãnh đạo toàn diện, trực tiếp khu vực phòng thủ trong giải quyết các vấn đề an ninh quốc gia; sự quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và vai trò làm tham mưu của các ban ngành, đoàn thể trong việc lãnh đạo, chỉ huy lực lượng vũ trang phòng thủ bảo vệ địa phương và nhân dân trong khu vực phòng thủ.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 28 khách Trực tuyến