Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
 
TS. Nguyễn Hữu Đặng
 
2017
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Trường ĐH Cần Thơ
 
 
 
Khá
 

05 nội dung chính là:

1. Một số lý luận cơ bản về chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp;

2. Đánh giá thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện Tịnh Biên;

3. Định hướng chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện Tịnh Biên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

4. Các giải pháp chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện Tịnh Biên;

5. Phát hiện, lựa chọn và đề xuất phương án hoàn thiện mô hình điểm phục vụ chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp của địa phương hiệu quả.

Sản phẩm đề tài gồm: 16 chuyên đề, báo cáo kết quả điều tra, báo cáo tổng kết đề tài; Đề xuất các mô hình điểm mang tính ứng dụng cao; Tài liệu hội thảo; 04 bài báo khoa học (01 bài quốc tế và 03 bài trong nước) và đào tạo 01 thạc sĩ và 5 đại học.

Kết quả nghiên cứu cho thấy các mô hình chuyên màu và lúa màu kết hợp cho giá trị sản xuất và hiệu quả kinh tế cao hơn các mô hình chuyên lúa; phân tích đa mục tiêu cho thấy các vùng đất lúa 3 vụ và lúa màu có tiềm năng chuyển đổi thành các mô hình kết hợp lúa màu và chuyên màu nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất; đất vườn tạp và lúa 1 vụ còn nhiều là tiềm năng phát triển các mô hình cây ăn trái kết hợp du lịch; do địa hình đa dạng, thổ nhưỡng và điều kiện thủy lợi khác nhau. Do vậy, cần duy trì sự phân vùng sản xuất đa dạng nhằm phát huy tiềm năng của từng vùng; giải pháp thủy lợi và kỹ thuật sản xuất là các giải pháp trọng tâm để chuyển đổi cơ cấu sản xuất của huyện trong thời gian tới.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 32 khách Trực tuyến