Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Xây dựng mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực trong mô hình luân canh 01 vụ tôm-01 vụ lúa đông xuân quy mô nông hộ vùng ngọt huyện Hồng Dân
 
KS Trần Tấn Pháp
 
2018
 
Thủy sản
 
Trung tâm Khuyên nông Bạc Liêu
 
 
 
Khá
 

Đề tài “Xây dựng mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực trong mô hình luân canh 01 vụ tôm-01 vụ lúa đông xuân quy mô nông hộ vùng ngọt huyện Hồng Dân” nhằm xây dựng mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực trong mô hình luận canh 01 vụ tôm-01 vụ lúa đông xuân phù hợp với điều kiện đặc thù của vùng ngọt chuyên sản xuất lúa 02 vụ/năm và đề xuất các hướng nhân rộng của mô hình Đề xuất các hướng nhân rộng của mô hình.
Nội dung thực hiện đề tài gồm có:
- Điều tra hiện trạng sản xuất lúa 02 vụ của 30 nông hộ tại ấp Vĩnh An, Ninh An và Ninh Định của xã Ninh Hòa.
- Bố trí thực nghiệm mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực quy mô 1,2ha với mật độ thả 2 con/m2.
- Đề xuất các hướng nhân rộng của mô hình
Kết quả điều tra cho thấy:
Kết quả cho thấy tỷ lệ sống của tôm nuôi đạt 51% và tính thích nghi của tôm càng xanh toàn đực đối với môi trường đồng ruộng canh tác 02 vụ/năm. Kích cỡ tôm thu hoạch bình quân 33,42gr/con, sản lượng đạt 340kg, năng suất đạt 283kg/ha và doanh thu 29,75 triệu đồng và lợi nhuận được 13,17 triệu đồng.
- Lợi nhuận từ mô hình 01 vụ tôm càng xanh toàn đực-01 vụ lúa đông xuân mang lại lợi nhuận cho nông hộ thực hiện 61,175 triệu đồng/ha và cao hơn 17,348 triệu đồng/ha so với nông dân sản xuất lúa 02 vụ/năm. Đây là kết quả quan trọng nhất để nhân rộng mô hình tôm càng xanh toàn đực luân canh 01 vụ lúa đông xuân trong thời gian tới;
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 30 khách Trực tuyến