Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Nghiên cứu xây dựng HTTT nông nghiệp phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh An Giang
 
TS. Nguyễn Thái Bình
 
2018
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Viện Địa lý Tài nguyên TP.HCM
 
 
 
Khá
 

đề tài đã hoàn thành mục tiêu đề ra là xây dựng HTTH nông nghiệp hỗ trợ quản lý tình hình SX nông nghiệp và chia sẻ các thông tin về nông nghiệp phục vụ nhà quản lý, doanh nghiệp và nông dân. Hệ thống cung cấp thông tin nhanh, chính xác phục vụ việc tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh An Giang thích ứng BĐKH và đảm bảo phát triển bền vững.

Một số sản phẩm nghiên cứu của đề tài:

- Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện;

- Báo cáo nghiên cứu khảo sát, đánh giá, thu thập thông tin sơ cấp và thứ cấp, phục vụ xây dựng CSDL;

- CSDL HTTT nông nghiệp tỉnh An Giang từ năm 2010 - 2016;

- Báo cáo thuyết minh xây dựng ontology phục vụ tìm kiếm dữ liệu nông nghiệp;

- WebGIS HTTT nông nghiệp và ứng dụng thu thập dữ liệu về tình hình dịch bệnh tại hiện trường.

- 01 bài báo khoa học đăng hội thảo và hỗ trợ đào tạo 02 kỹ sư.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 31 khách Trực tuyến