Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Tuyển chọn giống cá thát lát còm bố mẹ bằng nguồn tự nhiên nhiều nơi khác nhau
 
ThS. Phan Quốc Thứ
 
2018
 
Thủy sản
 
Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Hậu Giang
 
 
 
Đạt
 

Mục tiêu của đề tài nhằm xây dựng quy trình tuyển chọn cá bố mẹ, quy trình sản xuất giống cá thát lát còm; đánh giá tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống, sức sinh sản, hệ số chuyển hóa thức ăn từ cá giống lên cá thương phẩm qua thế hệ F2 của đàn cá được tuyển chọn; so sánh tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống, hệ số chuyển hóa của đàn cá tuyển chọn và đàn cá giống thu mua từ các trại sản xuất trong tỉnh.
Qua triển khai nhóm thực hiện đã rút ra được những kết quả nghiên cứu quan trọng như sau:

- Đàn cá bột F1 sinh ra từ đàn cá bố mẹ tự nhiên ở Hậu Giang (nghiệm thức A), Đồng Tháp (nghiệm thức B) và các trại sản xuất giống (đối chứng), được ương nuôi đến giai đoạn thương phẩm trong cùng điều kiện và mật độ bố trí.

- Trong cùng một thế hệ ương nuôi, đàn cá có nguồn gốc tự nhiên tại Hậu Giang cho kết quả tăng trưởng tốt và không khác biệt với tốc độ tăng trưởng của đàn cá có nguồn gốc từ cá tự nhiên ở Đồng Tháp, đàn cá lô đối chứng cho tốc độ tăng trưởng thấp hơn và khác biệt có ý nghĩa với quần đàn cá có nguồn gốc tự nhiên.

- Chọn lọc hàng loạt với tỷ lệ chọn lọc 12%, cho kết quả cải thiện trọng lượng so với đàn cá F1 tăng 4,85% đàn cá ở Hậu Giang, 5,34% đàn cá ở các tỉnh lân cận trong giai đoạn thương phẩm. Hệ số di truyền thực tế một thế hệ chọn lọc dòng cá Hậu Giang thấp hơn không có ý nghĩa so với cá ở Đồng Tháp.

- Ở thế hệ F2, đàn cá nghiệm thức A cho kết quả trọng lượng cao hơn hai nghiệm thức còn lại và duy trì sự không khác biệt với nghiệm thức B, nhưng khác biệt có ý nghĩa với nghiệm thức đối chứng. Tỷ lệ sống của đàn cá ở nghiệm thức A không chênh lệch với nghiệm thức B nhưng cao hơn có ý nghĩa với nghiệm thức đối chứng.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 24 khách Trực tuyến