Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển ngành dịch vụ tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
 
ThS. Trương Thanh Vũ
 
2018
 
Văn hóa xã hội
 
rung tâm Nghiên cứu Kinh tế miền Nam
 
 
 
Đạt
 

Mục tiêu của đề tài nhằm xác định vị trí, vai trò, mối liên kết của ngành dịch vụ trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hậu Giang; xác định cơ cấu nội bộ ngành khu vực dịch vụ và những ngành dịch vụ cần ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; xác định những nhân tố thúc đẩy sự phát triển của ngành dịch vụ tỉnh Hậu Giang; đề xuất các giải pháp phát triển khu vực dịch vụ tỉnh Hậu Giang đến năm 2030.
Qua triển khai nhóm thực hiện đã rút ra được những kết quả nghiên cứu quan trọng như sau:

- Vai trò của khu vực dịch vụ trở nên rất quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh Hậu Giang trong giai đoạn đến năm 2030. Cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để khu vực dịch vụ trở thành khu vực động lực mới cho tăng trưởng kinh tế, giúp nâng cao tính cạnh tranh các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ chủ lực của tỉnh trong bối cảnh hợp tác, hội nhập sâu rộng. Để tạo đột phá cho khu vực dịch vụ trong bối cảnh nguồn lực phát triển luôn là hạn chế, tỉnh cần ưu tiên cho 6 ngành dịch vụ quan trọng sau:

+ Thương mại;

+ Du lịch;

+ Thông tin - truyền thông;

+ Vận tải kho bãi, logistics;

+ Tài chính ngân hàng;

+ Dịch vụ phát triển kinh doanh.

- Nghiên cứu cũng đã đưa ra các giải pháp phát triển cho 6 ngành dịch vụ ưu tiên, các giải pháp tiếp cận từ cả bên cung ứng dịch vụ, bên cầu (người sử dụng) dịch vụ và vai trò của chính quyền địa phương. Sau đó là các nhóm giải pháp chung mang tính “nền tảng” cho phát triển khu vực dịch vụ như sau:

+ Xây dựng chiến lược truyền thông về phát triển dịch vụ;

+ Cải thiện môi trường kinh doanhm cơ chế chính sách hỗ trợ;

+ Cải tiến công tác quản lý nhà nước;

+ Tiêu chuẩn hóa chất lượng dịch vụ cung ứng, thành lập các Hội, Hiệp Hội trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ, đặc biệt là các hội doanh nghiệp dịch vụ phát triển kinh doanh.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 22 khách Trực tuyến