Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Dự án :"Ứng dụng công nghệ Ozon để xử lý mùi hôi kết hợp phòng chống dịch bệnh tại các trại chăn nuôi gia súc, gia cầm ở tỉnh Vĩnh Long"
 
PGS.TS. Phùng Chí Sỹ
 
7/2018
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Trung tâm Công nghệ môi trường ENTEC
 
 
 
Đạt
 

Dự án nhằm vào mục tiêu lựa chọn quy trình công nghệ, ứng dụng thí điểm các mô hình sử dụng công nghệ ozon xử lý hiệu quả mùi hôi và phòng chống dịch bệnh tại các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, đồng thời đánh giá tổng hợp kết quả thí điểm (kỹ thuật, kinh tế, môi trường) và đề xuất giải pháp cải tiến và ứng dụng mở rộng. Sau thời gian thực hiện, bằng các phương pháp tiếp cận, phối hợp với các tổ chức nghiên cứu và cơ sở sản xuất trong nước, hợp tác quốc tế, Dự án đã đạt được kết quả:

- Tổng quan được các biện pháp xử lý, nguồn gốc, hiện trạng gây ô nhiễm môi trường do hoạt động chăn nuôi.

- Triển khai thử nghiệm mô hình xử lý mùi hôi bằng thiết bị ozon tại 4 trại chăn nuôi (2 trại heo, gà dạng kín; 2 trại heo, gà dạng hở) bao gồm hiện trạng; đề xuất biện pháp giảm thiểu mùi bằng điều chỉnh khẩu phần ăn; tính toán thiết kế mô hình bằng thiết bị phát ozon; đo đạc, giám sát kết quả trước và sau khi lắp đặt thiết bị để đánh giá hiệu quả môi trường của mô hình xử lý…Kết quả phân tích 8 mẫu nước thải, 88 mẫu không khí, mùi hôi tại 4 mô hình cho thấy: nồng độ một số khí gây mùi như NH3, H2S, CH3-SH sau xử lý bằng Ozon đều thấp hơn so với QCVN 06:2009/BTNMT và Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT. Như vậy có thể thấy hiệu quả rõ rệt của thiết bị phát Ozon trong việc xử lý ô nhiễm do mùi hôi.

- Xây dựng hệ thống, tiêu chí đánh giá theo phương pháp trọng số để lựa chọn công nghệ áp dụng thí điểm công nghệ xử lý mùi hôi kết hợp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, đồng thời đề xuất giải pháp nhân rộng mô hình tại các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tỉnh Vĩnh Long.

- Nghiên cứu xây dựng sổ tay hướng dẫn về giảm thiểu mùi hôi cho các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm bao gồm hướng dẫn về xử lý nước thải, phân, rác, mùi hôi, hướng dẫn các giải pháp sản xuất sạch hơn cũng như quy họach, lựa chọn vị trí tích hợp xây dựng trại …
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 678 khách Trực tuyến