Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Lịch sử hình thành và phát triển của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long 1975 - 2015
 
PGS. TS Nguyễn Ngọc Dung
 
2018
 
Văn hóa xã hội
 
rường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM
 
 
 
Đạt
 

đề tài đã khái quá một cách có hệ thống quá trình hình thành và phát triển của HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 1975 - 2015; đúc kết được những bài học từ thực tế hoạt động của hệ thống chính quyền nhân dân ở Vĩnh Long từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng đến nay; lưu giữ tự liệu nhằm ghi nhớ và tôn vinh công lao của các thế hệ cán bộ, công chức trong hệ thống chính quyền nhân dân ở Vĩnh Long từ 1975 đến nay; nâng cao nhận thức đầy đủ và phát huy hiệu quả vai trò quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền địa phương trong giai đoạn sắp tới, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng tự hào cho đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền và nhân dân hiện tại và tương lai.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 32 khách Trực tuyến