Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030
 
TS. Nguyễn Tấn Khuyên
 
2018
 
Văn hóa xã hội
 
Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 
 
 
Đạt
 

đề tài đã đi sâu vào phân tích các nội dung về thực trạng hoạt động KH&CN tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011 – 2015, trong đó đánh giá thực trạng thực hiện nhiệm vụ KH&CN, quản lý nhà nước về KH&CN, phát triển tiềm lực KH&CN và trình độ công nghệ sản xuất một số ngành công nghiệp chủ yếu của tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011 – 2015. Bên cạnh đó, đề tài cũng tập trung nghiên cứu xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, phát triển KH&CN giai đoạn 2016 – 2020, bao gồm: hệ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KH&CN áp dụng cho tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 – 2020, xác định nhiệm vụ KH&CN đột phá nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ đột phá về kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X đã đề ra, cụ thể là nhiệm vụ đột phá về nhân lực KH&CN, kết cấu hạ tầng KH&CN và cơ chế tài chính phục vụ phát triển KH&CN cũng như các nhiệm vụ KH&CN trọng điểm và thường xuyên giai đoạn 2016 – 2020.

Theo đó, việc đề xuất các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ KH&CN đã xây dựng nhằm đạt các tiêu chí mà mục tiêu đã đề ra cũng là một trong những nội dung quan trọng của đề tài. Hệ thống các giải pháp được thiết kế đồng bộ bao gồm: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về KH&CN, đổi mới hệ thống tổ chức, cơ chế quản lý KH&CN, nhân lực KH&CN (đào tạo, thu hút và sử dụng nhân lực KH&CN), thông tin KH&CN, vốn cho hoạt động KH&CN, thị trường KH&CN …Hợp tác quốc tế và trong nước về KH&CN (nhấn mạnh hợp tác trong nước, nhất là hợp tác với các tổ chức nghiên cứu – phát triển từ các Viện- trường).
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 8 khách Trực tuyến