Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Khảo sát, đánh giá hiện trạng hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và đề xuất giải pháp xây dựng hợp tác xã phát triển bền vững giai đoạn từ năm 2015- 2020, tầm nhìn đến năm 2030
 
TS. Nguyễn Hồng Hà
 
2017
 
Văn hóa xã hội
 
Trường Đại học Trà Vinh
 
 
 
Trung bình
 

mục tiêu cụ thể là: “Đánh giá thực trạng hoạt động của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong thời gian qua, tìm ra được các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của HTX. Từ đó, tư vấn xây dựng mô hình HTX theo Luật HTX 2012 và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động theo hướng bền vững đến 2020, tầm nhìn 2030”. Sau quá trình nghiên cứu đề tài đạt được một số kết quả sau:


- Đã đưa ra các cơ sở lý luận về hợp tác xã như: Tổng quan pháp luật trên thế giới về hợp tác xã; Lịch sử quy định pháp lý về hợp tác xã ở Việt Nam; Ðặc trưng và ưu thế của mô hình hợp tác xã kiểu mới; Các mô hình hợp tác xã kiểu mới hiện nay; Các vấn đề về chính sách; Tác động của hội nhập quốc tế đến hợp tác xã tại Việt Nam.
- Đánh giá thực trạng hoạt động hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh:
+ Tình hình phát triển hợp tác xã ở Trà Vinh; Tình hình hoạt động hợp tác xã phân theo loại hình, Tình hình chuyển đổi hoạt động của hợp tác xã theo Luật hợp tác xã 2012; Thực trạng khảo sát hoạt động của hợp tác xã; Thực trạng tiếp cận chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã;
+ Những khó khăn trong hoạt động của hợp tác xã; Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động hợp tác xã; Ứng dụng mô hình hồi quy đa biến đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã;
- Hỗ trợ, tư vấn xây dựng mô hình hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012:
+ Lựa chọn xây dựng mô hình là Hợp tác xã Phú Mỹ Châu, Hợp tác xã nông nghiệp Huyền Hội, Phân tích thực trạng chung hợp tác xã lựa chọn xây dựng mô hình;
+ Hỗ trợ, tư vấn xây dựng mô hình hợp tác xã theo Luật hợp tác xã 2012 (Quản lý hợp tác xã; Hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh; Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hợp tác xã; Hợp đồng thương mại và tín dụng ngân hàng; Kế toán và quản lý tài chính dành cho hợp tác xã);
+ Mở lớp tập huấn tại các hợp tác xã đang hoạt động đối tượng gồm các thành viên trong ban quản trị, ban quản lý, điều hành, một số thành viên hợp tác xã cùng với cán bộ phụ trách đại diện Ủy ban nhân dân xã nơi hợp tác xã đang hoạt động, số lượng mỗi lớp 20 học viên;
- Đề xuất nhóm giải pháp phát triển hợp tác xã tỉnh Trà Vinh theo hướng bền vững giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn 2030:
+ Giải pháp về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
+ Nhóm giải pháp củng cố và hoạt động đúng theo Luật Hợp tác xã năm 2012, mở rộng quy mô xã viên;
+ Nhóm Giải pháp về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đủ năng lực lãnh đạo, quản lý hoạt động hợp tác xã;
+ Nhóm giải pháp về ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã;
+ Nhóm giải pháp về vốn, tăng cường đầu tư trang thiết bị, mở rộng sản xuất, kinh doanh;
+ Nhóm giải pháp về xây dựng thương hiệu, liên kết đầu ra mở rộng thị trường và xúc tiến thương mại các sản phẩm, dịch vụ hợp tác xã).
Kết quả đề tài là tư liệu quan trọng giúp cho cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh như: UBND tỉnh Trà Vinh, Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Trà Vinh, Liên minh HTX tỉnh Trà Vinh và các đơn vị liên quan tại địa phương định hướng sự phát triển cho mô hình HTX theo Luật HTX 2012 trên địa bàn, xây dựng các chủ trương, chính sách phù hợp cho từng loại hình HTX, từng ngành nghề hoạt động tại mỗi địa phương đặc thù. Mở ra triển vọng phát triển ngành nghề tại địa phương, góp phần hình thành và phát triển các làng nghề truyền thống, mô hình hợp tác kinh tế nông nghiệp tại địa phương phù hợp với chủ trương hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, xóa đói giảm nghèo. Đề tài là minh chứng thực tiễn cho thấy, định hướng và sự cần thiết xây dựng mô hình hợp tác xã theo Luật HTX 2012 theo hướng bền vững tại tỉnh Trà Vinh trong tất cả các mặt về: đào tạo nghề, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trình độ quản lý, thị trường đầu ra,.. làm cơ sở cho quá trình nghiên cứu nhân rộng hợp tác xã theo hướng bền vững tại Việt Nam.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 32 khách Trực tuyến