Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất lúa hữu cơ trong hệ thống canh tác lúa
 
ThS. Nguyễn Văn An.
 
08/2018
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam
 
 
 
Đạt yêu cầu.
 

• Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:
* Mục tiêu:
- Xây dựng và hình thành mô hình sản xuất lúa hữu cơ trong hệ thống canh tác lúa-tôm, liên kết với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm nhằm bảo vệ môi trường, an sinh xã hội và lợi ích kinh tế.
* Nội dung nghiên cứu: Bao gồm 02
- Nội dung 1: Đánh giá hiện trạng sản xuất nông nghiệp tại vùng đất cù lao huyện Châu Thành và phân tích các điều kiện tự nhiên, xã hội phục vụ cho phát triển sản xuất lúa - thủy sản.
- Nội dung 2: Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất lúa hữu cơ trong hệ thống lúa - tôm đạt tiêu chuẩn công nhận quốc tế cho xuất khẩu.
- Nội dung 3: Ứng dụng cơ giới hóa và sau thu hoạch để được chứng nhận quốc tế cho lúa hữu cơ phù hợp với hệ thống canh tác lúa tôm.
- Nội dung 4: Xây dựng các Tổ hợp tác/Hợp tác xã sản xuất lúa hữu cơ, tập huấn kiến thức canh tác hữu cơ cho nông dân.
- Nội dung 5: Xây dựng mô hình sản xuất lúa hữu cơ tăng lợi nhuận cho nông dân từ 15 – 20% trong hệ thống canh tác lúa-tôm và tiến hành chứng nhận sản phẩm lúa hữu cơ cho các năm (năm 01: 50 ha; năm 02: 150ha (50ha+100ha), và năm 03: 250ha (150ha+100ha).
* Phương pháp nghiên cứu:
- Chuyên đề 1: Nghiên cứu biện pháp và mật độ gieo sạ phù hợp cho hệ thống canh tác lúa – tôm.
- Chuyên đề 2: Xác định giống lúa phù hợp cho vùng canh tác lúa tôm nhằm mở rộng diện tích.
- Chuyên đề 3: Đánh giá hiệu lực của các chế phẩm sinh học phòng trừ sâu bệnh hại chính trong sản xuất lúa hữu cơ đảm bảo an toàn cho thủy sản.
• Kết quả thực hiện:
- Về kết quả diện tích xây dựng mô hình lúa hữu cơ, đề tài đã xây dựng và có tác dụng nhân rộng qua các năm như sau: Năm 2015 - 2016 được 50,0 ha; Năm 2016 - 2017 được 43,2 ha cộng với 86,36 ha (công ty Ecotiger nhân rộng); Năm 2017 - 2108 được 54,87 ha cộng với 140,0 ha (công ty Ecotiger nhân rộng). Tổng cộng diện tích đạt được cho đến vụ Thu Đông 2017 - 2018 là 374,43 ha.
- Về sản lượng lúa hữu cơ: Năm 2015 - 2016 đạt 172,268 kg; Năm 2016 - 2017 đạt 178,293 kg cộng với công ty Ecotiger đạt 323,000 kg; Năm 2017 - 2018 đạt 246,990 kg cộng với công ty Ecotiger đạt 600,000 kg. Tổng cộng cho đến vụ Thu Đông 2017 – 2018 đạt 1,520,551 kg lúa hữu cơ được thương mại hóa với các nhãn chứng nhận hữu cơ quốc tế EU (châu Âu), USDA (Hoa Kỳ) và JAS (Nhật Bản).
- Về sản lượng lúa hữu cơ: Năm 2015 - 2016 đạt 172,268 kg; Năm 2016 - 2017 đạt 178,293 kg cộng với công ty Ecotiger đạt 323,000 kg; Năm 2017 - 2018 đạt 246,990 kg cộng với công ty Ecotiger đạt 600,000 kg. Tổng cộng cho đến vụ Thu Đông 2017 – 2018 đạt 1,520,551 kg lúa hữu cơ được thương mại hóa với các nhãn chứng nhận hữu cơ quốc tế EU (châu Âu), USDA (Hoa Kỳ) và JAS (Nhật Bản).
- Về hiệu quả kinh tế sản xuất mô hình lúa hữu cơ năm 2015 - 2016: Tổng thu nhập trên 1 ha mô hình lúa hữu cơ là 45,533,250 đồng; lúa vô cơ là 36,816,000 đồng; chênh lệch thu nhập hữu cơ so với vô cơ là 8,717,250 đồng/ha. Lợi nhuận 1 ha lúa hữu cơ là 32,233,250 đồng, so với lúa vô cơ là 22,416,000 đồng, chênh lệch lợi nhuận là 9,817,250 đồng/ha. Hiệu quả đồng vốn hay tỷ suất lợi nhuận/vốn đầu tư của mô hình hữu cơ là 2,42; trong khi vô cơ là 1,56.
- Về hiệu quả kinh tế sản xuất mô hình lúa hữu cơ năm 2015 - 2016: Tổng thu nhập trên 1 ha mô hình lúa hữu cơ là 45,533,250 đồng; lúa vô cơ là 36,816,000 đồng; chênh lệch thu nhập hữu cơ so với vô cơ là 8,717,250 đồng/ha. Lợi nhuận 1 ha lúa hữu cơ là 32,233,250 đồng, so với lúa vô cơ là 22,416,000 đồng, chênh lệch lợi nhuận là 9,817,250 đồng/ha. Hiệu quả đồng vốn hay tỷ suất lợi nhuận/vốn đầu tư của mô hình hữu cơ là 2,42; trong khi vô cơ là 1,56.
 
20181108034119_DetaiTraVinh.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 24 khách Trực tuyến