Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất và ương nghêu (Meretrix lyrata) nhân tạo trên ao đất lót bạt ở vùng ven biển tỉnh Trà Vinh
 
ThS. Nguyễn Văn Hạnh
 
12/2016
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Trung tâm Giống, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 
 
 
Đạt yêu cầu
 

• Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:
* Mục tiêu:
- Xây dựng được qui trình sản xuất và ương nghêu giống nhân tạo trong điều kiện ao đất lót bạt không mái che tại vùng ven biển tỉnh Trà Vinh với tỷ lệ sống từ ấu trùng chữ D lên nghêu cám cỡ 2 triệu con/kg từ 12 - 15%. Ương nghêu cám lên nghêu giống cỡ 5.000 – 10.000con/kg với tỷ lệ sống đạt 60 – 70%.
* Nội dung nghiên cứu: Bao gồm 02
1/ Cho nghêu bố mẹ sinh sản và ương ấu trùng chữ D lên nghêu cám trên ao đất lót bạt ngoài trời không mái che
2/ Ương nghêu cám lên nghêu giống trên ao đất lót bạt 3/ Tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho người dân.
* Phương pháp nghiên cứu:
1. Sinh sản và ương ấu trùng chữ D lên nghêu cám trên ao đất lót bạt ngoài trời không máy che.
2. Ương nghêu cám lên nghêu giống trên ao đất lót bạt
3. Phương pháp thu thập và xử lý số liệu
• Kết quả thực hiện:
- Sản xuất nghêu cám và ương nghêu giống trên ao đất lót bạt ngoài trời không máy che hoàn toàn có thể thực hiện được ở vùng ven biển tỉnh Trà Vinh.
- Các yếu tố môi trường trong quá trình sản xuất và ương giống đa số nằm trong khoản cho phép cho quá trình sinh trưởng và phát triển của nghêu.
- Qua 2 năm thực hiện đề tài đã xây dựng được qui trình sản xuất và ương nghêu giống phù hợp vời điều kiện ven biển ở Trà Vinh.
- Các báo cáo: Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ: 06 bản; báo cáo tóm tắt: 06 bản; phụ lục: 06 bản;
- Quy trình sản xuất nghêu cám trên ao lót bạt không mái che: 06 bản;
- Quy trình ương nghêu cám lên nghêu giống 5.000 - 10.000 con/kg: 06 bản.
 
20181108034636_DetaiTraVinh1.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 30 khách Trực tuyến