Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Ứng dụng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật trong nhân giống và xây dựng mô hình trồng cây Đinh lăng lá nhỏ (Polyscias fruticosa L. Harms) tại tỉnh Trà Vinh.
 
TS. Bùi Đình Thạch
 
7/2017
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
- Viện Sinh học Nhiệt đới - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 
 
 
Đạt yêu cầu
 

• Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:
* Mục tiêu:
- Nhằm ứng dụng nuôi cấy mô để cung cấp nguồn giống ban đầu và tiếp cận lĩnh vực trồng dược liệu theo hướng nông nghiệp sạch để tăng giá trị sản phẩm từ cây Đinh lăng lá nhỏ đáp ứng nhu cầu hiện tại, đề tài “Ứng dụng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật trong nhân giống và xây dựng mô hình trồng cây Đinh lăng lá nhỏ (Polyscias fruticosa L. Harms) tại tỉnh Trà Vinh” được đề xuất thực hiện.
* Nội dung nghiên cứu:
+ Nội dung 1. Nhân nhanh giống in vitro cây Đinh lăng lá nhỏ
- Khảo nghiệm ảnh hưởng chất khử trùng lên khả năng tạo mẫu vô trùng
in vitro;
- Khảo nghiệm ảnh hưởng của chất điều hòa tăng trưởng thực vật lên khả năng tạo chồi từ mẫu cấy;
- Khảo nghiệm ảnh hưởng của chất điều hòa tăng trưởng thực vật lên khả năng phát triển cây từ chồi;
- Khảo nghiệm ảnh hưởng của cơ chất và tỉ lệ cơ chất lên khả năng thích nghi cây in vitro khi đưa ra vườn ươm.
+ Nội dung 2. Khảo nghiệm ảnh hưởng phương thức nhân giống đến khả năng sinh trưởng và tích lũy hoạt chất của cây Đinh lăng lá nhỏ.
- Nhân giống từ giâm cành.
- Nhân giống từ nuôi cấy mô.
+ Nội dung 3. Khảo nghiệm ảnh hưởng của phân bón đến khả năng sinh trưởng và tích lũy hoạt chất của cây Đinh lăng lá nhỏ.
- Khảo nghiệm ảnh hưởng của nguồn phân bón đến sự phát triển của cây Đinh lăng;
- Khảo nghiệm ảnh hưởng lượng phân bón đến sự phát triển của cây Đinh lăng;
- Khảo nghiệm ảnh hưởng chế độ phân bón sự phát triển của cây Đinh lăng lá nhỏ.
+ Nội dung 4. Khảo nghiệm ảnh hưởng mật độ cây trồng đến sự phát triển của cây Đinh lăng lá nhỏ (Mật độ trồng 50 x 50 cm, 60 x 60 cm, 70 x 70 cm, 80 x 80 cm).
+ Nội dung 5. Khảo nghiệm ảnh hưởng kiểu trồng đến sự phát triển của cây Đinh lăng (Không có lớp phủ bề mặt; Bề mặt được phủ bằng nilong; Bề mặt được phủ bằng rơm rạ).
+ Nội dung 6. Xác định hàm lượng saponin tổng số
- Ly trích saponin: Sử dụng dung môi methanol 80% trong 3 giờ;
- Xác định saponin tổng số: Saponin được xác định bằng phương pháp so màu cùng với chất chuẩn diosgenin.
+ Nội dung7. Xây dựng mô hình trồng cây Đinh lăng lá nhỏ tại Trà Vinh
- Từ các kết quả nhận được chúng tôi chọn điều kiện tối ưu để trồng mô hình cây Đinh lăng lá nhỏ tại Trà Vinh (diện tích thực hiện 1,5 ha).
* Phương pháp nghiên cứu:
- Nhân nhanh giống in vitro cây Đinh lăng lá nhỏ;
- Khảo nghiệm ảnh hưởng phương thức nhân giống đến khả năng sinh trưởng và tích lũy hoạt chất của cây Đinh lăng lá nhỏ;
- Khảo nghiệm ảnh hưởng của phân bón đến khả năng sinh trưởng và tích lũy hoạt chất của cây Đinh lăng lá nhỏ;
- Khảo nghiệm ảnh hưởng mật độ cây trồng đến sự phát triển của cây Đinh lăng lá nhỏ;
- Khảo nghiệm ảnh hưởng kiểu trồng đến sự phát triển của cây Đinh lăng
- Xác định hàm lượng saponin tổng số;
- Xây dựng mô hình trồng cây Đinh lăng lá nhỏ tại Trà Vinh;
- Phương pháp xử lý số liệu.
• Kết quả thực hiện:
- Xây dựng được quy trình nhân giống bằng nuôi cấy mô cây Đinh lăng lá nhỏ (khử trùng mẫu với hypochlorite Natri 50% (v/v), thời gian 35 phút -75,933% ; môi trường tạo chồi tối ưu: 0,1 mg/L NAA, 1 mg/L 0kinetin và 5 mg/L BA); môi trường MS bổ sung 0,5 mg/L IBA; cây nuôi cấy mô thích nghi ở vườn ươm trên cơ chất: 50% trấu un và 50% đất).
- Cây nuôi cấy mô cho tỉ lệ chết (24,603%) thấp hơn so với cây giâm cành (44,050 %) và chỉ tiêu sinh trưởng (chiều cao cây, trọng lượng rễ) cây cây mô cao hơn so cây giâm cành.
- Xây dựng được quy trình trồng cây Đinh lăng lá nhỏ tại Trà Vinh ở giai đoạn sau 12 tháng trồng, với thông số kỹ thuật: cây trồng ở điều kiện không có lớp phủ, bón lót phân bò 5 tấn/ha; bón thúc (100 kg/ha) sau 6 tháng trồng; khoảng cách cây 70x70 cm.
- Mô hình trồng cây Đinh lăng tại tỉnh Trà Vinh (tổng diện tích triển khai 1,5 ha).
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 26 khách Trực tuyến