Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii De Man, 1879) thích ứng với biến đổi khí hậu trong mương vườn dừa ở huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long.
 
ThS. Nguyễn Văn Tám
 
06/2020
 
Thủy sản
 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Trà Ôn
 
UBND Huyện Trà Ôn
 
Trường Đại học Cần Thơ
 
Đạt
 

Dự án thực hiện bao gồm các nội dung chính như sau:
Nội dung 1: Hỗ trợ ứng dụng công nghệ, tiếp nhận quy trình kỹ thuật ương giống và nuôi thương phẩm tôm càng xanh trong các mương vườn dừa ở huyện Trà Ôn
tỉnh Vĩnh Long.
Nội dung 2: Xây dựng mô hình ương nuôi tôm càng xanh thương phẩm trong các mương vườn dừa ở huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long.
- Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng kỹ thuật xây dựng và quản lý mô hình nuôi tôm càng xanh ở địa phương. Những thuận lợi, khó khăn cùng những hạn chế
trong quá trình sản xuất với các mô hình nuôi tôm càng xanh.
- Xây dựng 45 điểm mô hình ương nuôi tôm càng xanh thương phẩm trong các mương vườn dừa.
- Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội, kỹ thuật và môi trường mang lại từ mô hình nuôi tôm trong mương vườn.
Nội dung 3: Đào tạo và tập huấn kỹ thuật cho 9 cán bộ ở cơ sở và 210 nông dân có khả năng tham gia sản xuất với mô hình ở các xã Hòa Bình, Xuân Hiệp, Tích thiện,
Vĩnh Xuân, Thiện Mỹ và Nhơn Bình huyện Trà ôn tỉnh Vĩnh Long.
 
20201124084045_VLG.TI007.2020-0000244.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 40 khách Trực tuyến