Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Giải pháp nâng cao chất lượng thông tin báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 
ThS. Lê Hoàng Phúc
 
11/2020
 
Văn hóa xã hội
 
Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long
 
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 
 
Đạt
 

(1). Hệ thống cơ sở lý luận về mục đích, yêu cầu, nội dung, chất lượng thông tin báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị trong DNNVV;
(2). Mô tả, đánh giá thực trạng về chất lượng thông tin và sử dụng thông tin báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị tại các DNNVV trên địa bàn tỉnh
Vĩnh Long;
(3). Đề xuất các giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng thông tin và sử dụng thông tin báo cáo tài chính tại các DNNVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;
(4). Xây dựng khung báo cáo, mẫu biểu báo cáo kế toán quản trị; đồng thời, đề xuất phương pháp sử dụng thích hợp thông tin báo cáo kế toán quản trị, phù
hợp với từng lĩnh vực hoạt động của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (Doanh nghiệp công nghiệp, Doanh nghiệp xây dựng, Doanh nghiệp thương mại).
 
20201217040201_VLG.CS021.2020-0000258.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 12 khách Trực tuyến