Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Đánh giá thực trạng canh tác cam sành tại tỉnh Vĩnh Long
 
TS. Trần Thị Mỹ Hạnh
 
03/2020
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Viện Cây ăn quả miền Nam
 
Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
 
 
Đạt
 

Nội dung 1: Khảo sát đánh giá thực trạng canh tác cam sành tại các nông hộ trồng cam sành ruộng và cam sành vườn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Nội dung 2: Đánh giá hiệu quả kinh tế và tác động môi trường của việc canh tác cam sành ruộng tại tỉnh Vĩnh Long
Nội dung 3: Đánh giá khả năng chấp nhận của thị trường đối với cam sành ruộng tại tỉnh Vĩnh Long
Nội dung 4: Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả và tính bền vững trong sản xuất và tiêu thụ cam sành ruộng tại tỉnh Vĩnh Long.
 
20201228092222_VLG.TI046.2020-0000226.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 73 khách Trực tuyến