Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Nghiên cứu hoàn thiện quy trình quản lý bọ nhảy (Phyllotreta striolata Fabricius) gây hại trên cây củ cải trắng tại tỉnh Vĩnh Long
 
ThS. Nguyễn Huy Thảo
 
12/2020
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Vĩnh Long
 
 
 
Đạt
 

- Nội dung 1: Điều tra tình hình canh tác, dịch hại và biện pháp quản lý bọ nhảy gây ra trên cây củ cải trắng của nông dân tại các vùng chuyên canh rau màu nhằm tạo cơ sở cho việc xây dựng mô hình quản lý bọ nhảy gây hại trên cây củ cải trắng.
- Nội dung 2: Đánh giá và chọn lọc loại vật liệu có hiệu quả ngăn cản sự di chuyển của bọ nhảy vào vùng sản xuất củ cải trắng.
- Nội dung 3: Chọn lọc sản phẩm sinh học hiệu quả trong việc quản lý bọ nhảy trong điều kiện có bao vật liệu che chắn sự di chuyển của bọ nhảy vào vùng sản xuất củ cải trắng so với đối chứng được nông dân sử dụng phổ biến sau khi điều tra.
- Nội dung 4: Xây dựng mô hình thử nghiệm ứng dụng kết hợp các giải pháp cải tiến trong quản lý bọ nhảy.
 
20210208032721_VLG.CS001.2021-0000294.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 32 khách Trực tuyến