Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Đóng góp của đồng bào các tôn giáo tỉnh Vĩnh Long trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc (1930 - 2020)
 
ThS. Lê Quang Đạo
 
09/2021
 
Văn hóa xã hội
 
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.
 
 
 
Đạt
 

- Đề tài đã ghi nhận sự đóng góp của đồng bào các tôn giáo ở Vĩnh Long trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời gian qua.
- Làm rõ các hoạt động yêu nước trong công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của đồng bào các tôn giáo tỉnh Vĩnh Long từ khi có Đảng đến nay.
- Làm nguồn tư liệu để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh nghiên cứu, vận dụng vào nhiệm vụ công tác Mặt trận đạt hiệu quả.
- Làm nguồn tư liệu tuyên truyền. giáo dục lịch sử truyền thống của các tôn giáo trong tỉnh trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
 
20220105080035_VLG.TI062.2021-0000265.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 36 khách Trực tuyến