Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Nghiên cứu mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030
 
PGS.TS. Võ Thành Danh
 
11/2021
 
Văn hóa xã hội
 
Trường Đại học Cần Thơ
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo
 
 
Đạt
 

Mục tiêu chung của đề tài là nghiên cứu đánh giá toàn diện thực trạng tăng trưởng kinh tế (TTKT) và đo lường, đánh giá tác động của các yếu tố tạo ra tăng trưởng nhằm đề xuất mô hình TTKT tỉnh Vĩnh Long theo hướng bền vững.
Các mục tiêu cụ thể bao gồm:
- Phân tích, đánh giá thực trạng mô hình TTKT của tỉnh Vĩnh Long;
- Nhận dạng và đánh giá tác động của các yếu tố đến mô hình TTKT của tỉnh Vĩnh Long được đề xuất;
- Đề xuất hệ thống giải pháp phát triển, TTKT theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh đến năm 2025, định hướng năm 2030.
 
20220330025638_VLG.TI001.2022-0000266.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 43 khách Trực tuyến