Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Lịch sử Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 1973 - 2018
 
ThS. Thái Văn Tào
 
02/2022
 
Văn hóa xã hội
 
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long
 
UBND tỉnh Vĩnh Long
 
 
Đạt
 

Nội dung 1: Sưu tầm tư liệu có liên quan đến lịch sử Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 1973-2018.
Nội dung 2: Biên soạn nội dung, gồm:
- Tổng quan đặc điểm tự nhiên, hành chính, kinh tế – xã hội của tỉnh Vĩnh Long và hoạt động tham mưu, phục vụ chính quyền cấp tỉnh giai đoạn 1945-1973.
- Tổ chức và hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long (1973-1976) và Văn phòng UBND tỉnh Cửu Long (1976-1992).
- Tổ chức và hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long (1992-2018).
- Thành tựu và hạn chế trong hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long (1973-2018) và bài học kinh nghiệm.
- Phụ lục.
Nội dung 3: Tổ chức các cuộc hội thảo khoa học thẩm định tư liệu và đóng góp nội dung bản thảo, báo cáo khoa học.
- Hội thảo cơ sở thẩm định tư liệu nhân chứng, sự kiện lịch sử.
- Hội thảo cấp tỉnh đóng góp tư liệu và sản phẩm nghiên cứu (bản thảo lần 1).
- Hội thảo cấp tỉnh đóng góp báo cáo khoa học và sản phẩm nghiên cứu (bản thảo lần 2).
- Hội thảo cơ sở thông qua các thành viên và cơ quan tham gia đóng góp báo cáo khoa học và sản phẩm nghiên cứu đã hoàn chỉnh trước nghiệm thu cấp cơ sở.
 
20220905023524_VLG.TI004.2022-0000269.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 36 khách Trực tuyến