Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Khảo sát chất lượng khí thải, tăng trọng và tỷ lệ bệnh hô hấp trên gà khi phun chế phẩm men vi sinh (Bacillus sp, Trichoderma sp...) và enzyme lên chất độn chuồng trong chăn nuôi gà thịt công nghiệp tại Vĩnh Long
 
ThS. Nguyễn Thị Xuân Linh
 
04/2023
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Trường Cao đẳng Vĩnh Long
 
UBND Tỉnh Vĩnh Long
 
 
đạt
 

- Xác định nồng độ khí thải trong và ngoài chuồng nuôi gà chuyên thịt để đánh giá ảnh hƣởng của chế phẩm men vi sinh (Bacillus sp, Trichoderma sp...) và enzyme lên chất lƣợng không khí (sự phát thải khí NH3, H2S).
- Đánh giá sự tăng trọng bình quân, tỷ lệ bệnh hô hấp trên gà chuyên thịt khi nuôi trên chất độn chuồng có phun chế phẩm men vi sinh (Bacillus sp, Trichoderma sp...) và enzyme.
- Đề ra giải pháp phù hợp trong chăn nuôi gà công nghiệp qui mô lớn, giảm thiểu ô nhiễm không khí xung quanh, góp phần bảo vệ môi trừờng.
 
20230802030848_VLG.CS006.2022-0000345.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 80 khách Trực tuyến