Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Một số chính sách kinh tế - xã hội đối với các dân tộc ít người ở Tây Nguyên
 
Nguyễn Văn Chỉnh
 
1998
 
Văn hóa xã hội
 
Phân viện Đà Nẵng. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
 
 
 

Nghiên cứu các nhân tố tự nhiên xã hội ảnh hưởng đến quá trình thực hiện chính sách phát triển kinh tế xã hội ở vùng đồng bào dân tộc Tây Nguyên, tiềm năng và thách thức đối với sự phát triển kinh tế. Xem xét tình hình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc ít người ở Tây Nguyên 20 năm qua. Nêu một số chính sách thúc đẩy quá trình này: chính sách tài chính, ứng dụng KHKT, phát triển nguồn nhân lực.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 28 khách Trực tuyến