Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Một số kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước
 
Nguyễn Trọng Phúc
 
1998
 
Văn hóa xã hội
 
Viện Lịch sử đảng. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
 
 
 

Trình bày lý luận Mác-LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ. Phân tích đặc điểm nước ta trong thời kỳ quá độ. Nêu kinh nghiệm của Đảng cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 27 khách Trực tuyến