Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Biến đổi văn hóa ở tỉnh Vĩnh Long hiện nay
 
TS. Đinh Văn Hạnh
 
12/2020
 
Văn hóa xã hội
 
Phân viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh
 
UBND tỉnh Vĩnh Long
 
 
Đạt
 

Nghiên cứu Biến đổi văn hóa ở tỉnh Vĩnh Long hiện nay nhằm nhận diện đặc điểm văn hoá truyền thống của tỉnh Vĩnh Long, xác định những biến đổi văn hoá trên địa bàn tỉnh trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa từ những năm đầu thế kỷ XXI đến nay; dự báo xu hướng vận động biến đổi trong bối cảnh hội nhập để từ đó đề xuất giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống ở tỉnh Vĩnh Long trong thời gian tới. Cụ thể:
1. Nhận diện văn hóa truyền thống (văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần, văn hóa xã hội) của tỉnh Vĩnh Long. Nghiên cứu, khái quát đặc điểm và những giá trị văn hóa truyền thống của vùng đất và con người Vĩnh Long trong suốt quá trình lịch sử; nhận diện, khẳng định cốt cách, đặc tính, bản sắc, các giá trị văn hóa của vùng đất Vĩnh Long.
2. Xác định rõ những biến đổi văn hóa ở tỉnh Vĩnh Long. Trên cơ sở phân tích những nguyên nhân, nhân tố tác động đến sự biến đổi văn hóa trong đời sống văn hóa vật chất, tinh thần và đời sống văn hoá xã hội ở Vĩnh Long (từ đầu thế kỷ XXI đến nay), đặt trong mối quan hệ biện chứng với quá trình tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, với các chính sách xã hội, các chính sách văn hóa, giáo dục… đi sâu tìm hiểu biến đổi văn hóa ở tỉnh Vĩnh Long trên các lĩnh vực: văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần và văn hóa xã hội.
3. Điều tra, khảo sát, nghiên cứu, so sánh các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, dự báo xu hướng vận động biến đổi văn hóa ở tỉnh Vĩnh Long trong bối cảnh hiện nay.
4. Từ những luận cứ khoa học và thực tiễn, đề xuất giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa ở tỉnh Vĩnh Long trong thời gian tới.
 
20210517084244_VLG.TI045.2021-0000225.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 46 khách Trực tuyến