Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Sistema nravstvennogo vosspitaniă mladdiw đkol'nikov v SSSR i vozmoqnosti ê primeneniă v usloviăx đkol V'etnama :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
1980
 
Phạm Thanh Bình.
 
L711
 
160
 
MB
 

Phạm Thanh Bình. Sistema nravstvennogo vosspitaniă mladdiw đkol'nikov v SSSR i vozmoqnosti ê primeneniă v usloviăx đkol V'etnama : Dis. kan-ta pedagogiheskix nauk : 13.00.01 / Akademiă pedagogiheskix nauk SSSR. - Moskva, 1980. - 160tr; 32cm + 1 per. + 1
 
luanan_711.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 36 khách Trực tuyến