Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Soverđenstvovaniă metodov tekuwego planisovaniă raboty flota :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
1980
 
Lê Đình Doanh.
 
L713
 
241
 
MB
 

Lê Đình Doanh. Soverđenstvovaniă metodov tekuwego planisovaniă raboty flota : Dis. kan-ta ekonomiheskix nauk : 08.00.55 / Lenigradskij in-t vodnogo transporta. - Leningrad, 1980. - 241st : ill, tab; 32sm + 1 per. + 1 per. ref. + 1 ref.. - Chính văn bằng
 
luanan_713.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 30 khách Trực tuyến