Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Motody analiza i ređeniă nekotornyx klassov disretnyx zadah :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
1980
 
Nguyễn Ngọc Chu.
 
L714
 
77
 
MB
 

Nguyễn Ngọc Chu. Motody analiza i ređeniă nekotornyx klassov disretnyx zadah : Dis. kan-ta fiziko-matematiheskix nauk : 01.01.09 / Kievskij Gos. Un-t. - Kiev, 1980. - 77tr; 32cm + 1 per. + 1 per. ref. + 1 ref.. - Chính văn bằng tiếng Nga . - Thư mục tr.
 
luanan_714.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 36 khách Trực tuyến