Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tổ chức lãnh thổ các điểm du lịch tỉnh Kiên Giang theo cách tiếp cận hệ thống thông tin địa lý (GIS) :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Đào Ngọc Cảnh.
 
L9618
 
189
 
MB
 

Đào Ngọc Cảnh. Tổ chức lãnh thổ các điểm du lịch tỉnh Kiên Giang theo cách tiếp cận hệ thống thông tin địa lý (GIS) : LA TS địa lí / Đại Học sư phạm Hà Nội. - H., 2003. - 189tr, pl; 30cm+1tt. - T.m: tr. 136-148
 
luanan_9618.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 33 khách Trực tuyến