Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nhà nước xã hội chủ nghĩa với việc xây dựng nền dân chủ ở Việt nam hiện nay :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Đỗ Trung Hiếu.
 
L9658
 
176
 
MB
 

Đỗ Trung Hiếu. Nhà nước xã hội chủ nghĩa với việc xây dựng nền dân chủ ở Việt nam hiện nay : LA TS Triết học : 5.01.02 / Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - H., 2003. - 176, 12tr; 30cm + 1tt. - Thư mục: tr. 161-176
 
luanan_9658.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 122 khách Trực tuyến